Sijoitussanasto aloittelijoille

mennessä 13.01.2019Sijoittaminen0 Kommenttia

Onko sijoittaminen alkanut kiinnostaa mutta olet ihan hukassa kaikkien termien kanssa? Kaikkialla puhutaan vaan ETF:istä, P/E-luvuista, Bear/Bull marketista ja allokaatiosta, mutta et tiedä yhtään mitä nämä tarkoittavat. Ei huolta, kaikille aloittelijoille nämä ovat joskus olleet vieraita käsitteitä.

Kokosin yhteen sijoittamiseen liittyviä termejä ja niiden merkityksiä, joilla aloittelija pääsee alkuun sijoitusharrastuksen kanssa. Lopuksi listasin myös hyviä paikkoja opiskella lisää sijoitussanastoa.

Aktiivinen rahasto

Aktiivisessa rahastossa salkunhoitajat valitsevat rahastoon osakkeita rahaston sijoitusstrategian mukaisesti. Rahastonhoitaja tekee sijoituspäätökset perustuen omaan harkintaan ja rahaston tavoitteeseen.

Rahaston aktiivisuudella tarkoitetaan sitä, kuinka paljon rahaston sisältö eroaa vertailuindeksin sisällöstä. Jos aktiivisessa rahastossa on samat osakkeet samoilla painoilla kuin vertailuindeksissä, sen aktiivisuus on nolla. Vastaavasti korkea aktiivisuus tarkoittaa mahdollisimman suurta poikkeamaa vertailuindeksistä.

Aktiivisissa rahastoissa on passiivista rahastoa korkeammat tuottotavoitteet, ja niissä asiakas joutuu myös maksamaan suurempaa hallinnointipalkkiota kuin passiivisissa rahastoissa.


Allokaatio

Allokaatio tarkoittaa sijoitus lajien jakaumaa salkussa. Salkun sisältö voi olla allokoitu esim. osakkeisiin ja korkorahastoihin.

Eri omaisuusluokat kuten käteinen, valtionlainat, yrityslainat, kiinteistöt, raaka-aineet ja osakkeet käyttäytyvät kaikki hieman eri tavoin.

Sijoittamista aloittaessa on tärkeintä miettiä itselle sopiva allokaatio eli varojen jako eri omaisuusluokkien välillä.


Arvo-osake

Osake jonka arvo perustuu pääasiassa tasaiseen tulokseen ja osingon maksuun eikä niinkään tulevaisuuden kasvuun ja tulevaisuuden kasvaviin osinkoihin.

Arvo-osakkeille on tyypillistä alhainen P/E, alhainen P/B ja korkea osinkotuottoprosentti. Arvo-osakkeissa on piilevää arvoa eli markkina on hinnoitellut ne alle todellisen arvon.


Arvo-osuustili

Arvo-osuustili on arvopapereiden säilytystili, joka pitää avata sijoittamista varten. Siinä missä pankkitilille talletetaan rahaa, arvo-osuustilillä säilytetään arvopapereita, kuten osakkeita, optioita tai warrantteja.

Omia sijoituksiaan voi hallinnoida internetin tai mobiilisovelluksen kautta, ja tiedot sijoituksista siirtyvät suoraan verottajalle.


Bear market ja Bull market

Bear marketilla tarkoitetaan laskukautta osakemarkkinoilla ja Bull marketilla nousukautta osakemarkkinoilla. ks. kuva

kuva: https://www.5paisa.com/articles/bulls-and-bears-what-do-they-mean

 


Dow Jones

Yhdysvaltojen pörssin vaihdetuimpien osakkeiden kurssikehitystä kuvaava indeksi. Indeksi koostuu 30 suurimmasta ja laajimmin omistetuista yhdysvaltalaisesta osakkeesta.

Dow Jones Industrial Average -indeksistä käytetään Suomessa monesti lyhyempää muotoa ”Dow Jones -indeksi”. Dow Jones Insdustrial Average on maailman seuratuin osakeindeksi.ETF

ETF on pörssinoteerattu rahasto joilla käydään kauppaa kuten osakkeilla. ETF-rahasto tunnetaan yleisimmin rahastona joka pyrkii seuraamaan jotain kohde-indeksiä.

ETF:issä, eli pörssinoteeratuissa rahastoissa, yhdistyvät osakkeiden ja sijoitusrahastojen parhaat puolet. ETF:t toimivat kuin tavanomaiset rahastot, mutta ne on noteerattu pörssissä kuten osakkeet.


Hajautus

Allokaatio, eli hajauttaminen eri omaisuusluokkien välillä on tärkeää, mutta sen lisäksi kannattaa muistaa muunlainenkin hajautus.

Allokaation lisäksi on tärkeää varmistaa sijoitusten riittävä hajautus, eli se, etteivät kaikki munat ole samassa korissa. Esimerkiksi osakesijoittajan kannattaa hajauttaa sijoituksia eri toimialojen ja maantieteellisten alueiden kesken.

Rahastosijoittaja saavuttaa hajautushyödyn huomattavasti pienemmillä summilla ja helpommin kuin osakesijoittaja.

Myös ajallinen hajauttaminen kannattaa. Jos on sijoittamassa 10 000 euroa, kaikkea ei kannata sijoittaa samana päivänä. Osakkeiden hinnat vaihtelevat, ja ostoksensa hajauttava tulee hankkineeksi osakkeita sekä edullisimmilla että kalliimmilla hinnoilla. Sijoituksen oikea ajoitus on yksi haastavimmista asioista.


Hallinnointipalkkio

Hallinnointipalkkio on summa jonka salkunhoitaja ottaa sijoittajalta työstään.

Sijoituksia tehdessä kannattaa aina tarkistaa rahaston hallinnointipalkkio. Aktiivisissa rahastoissa on passiivista rahastoa korkeammat tuottotavoitteet, ja niissä asiakas joutuu myös maksamaan suurempaa hallinnointipalkkiota kuin passiivisissa rahastoissa.

Se, miten suurta hallinnointipalkkiota rahastosta peritään, riippuu yleensä siitä, onko kyseessä korko-, osake-, yhdistelmä- vai jokin muu rahasto. Pääsääntöisesti hallinnointipalkkiot ovat yleensä pienimpiä kaikkein lyhyimpiin korkotuotteisiin sijoittavissa rahastoissa ja suurimpia osakkeisiin sekä vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, kuten asuntoihin ja metsään, sijoittavissa rahastoissa.

 

Indeksirahasto

Indeksirahastot ovat nimensä mukaisesti rahastoja, jotka seuraavat indeksiä. Markkina-arvopainotteinen indeksi on tunnetuin tapa muodostaa osakeindeksi. Siinä osakkeiden painot määräytyvät niiden markkina-arvon perusteella. Suurten yhtiöiden paino on suurin.

Rahasto ei ota aktiivista näkemystä osakkeista, eikä tee aktiivisesti kauppaa osakkeilla. Eli ne kuuluvat passiivisiin rahastoihin (aktiivisen rahaston vastakohta).

 

Kasvuosake

Osake, jossa yhtiön kasvuodotukset ovat merkittävämpi osuus hinnasta kuin tasainen osinkovirta. Kasvuosakkeen hinnasta  suuri osa perustuu sijoittajien odottamaan voimakkaaseen kasvuun tulevaisuudessa. Kasvuosakkeita suositaan nopean voiton toivossa.

Kasvuosakkeen vastakohtana voidaan pitää arvo-osaketta.


Korkoa korolle

Korkoa korolle ilmiö tarkoittaa sitä, että sijoitusten tuotot kasvavat korkoa alkuperäisen pääoman lisäksi. Kun siis pistät rahasi poikimaan, korkoa korolle ilmiö takaa, että rahojesi pojatkin alkavat poikimaan.

Ensimmäisen vuoden jälkeen korkoa eli tuottoa lasketaan paitsi alkuperäiselle pääomalle, myös sen edellisinä vuosina kertyneille tuotoille. Näin tuotto on joka vuosi hieman edellistä suurempi, ja pitkällä aikavälillä koroista muodostuu sievoinen summa. Siksi säästäminen ja sijoittaminen kannattaa aloittaa mahdollisimman aikaisin.

Katso myös aiempi kirjoitukseni korkoa korolle ilmiöstä. Netistä löytyy myös hyviä laskureita, joilla voit testata miten korkoa korolle efekti toimii.


Likviditetti

Likviditetti tarkoittaa osakkeiden tai muiden arvopapereiden rahaksimuutettavuutta.

Likviditetti kuvaa arvopaperimarkkinoiden kykyä välittää kauppoja nopeasti ja tehokkaasti. Jos likviditeetti on pieni, arvopapereiden osto ja myynti voi olla vaikeaa. Hyvä likviditeetti takaa isojenkin kauppojen nopean toteuttamisen ilman suurta vaikutusta hintatasoon.


Luovutusvoitto

Luovutusvoitto eli myyntivoitto on myyntihinnan ja hankintahinnan erotus. Voitto syntyy kiinteistön, arvopapereiden (esimerkiksi asunto-osakkeet ja pörssiosakkeet) tai muun irtaimen omaisuuden myynnistä tai vaihtamisesta.

Luovutusvoitosta pitää maksaa vero pääomatulojen veroprosentin mukaan.


Merkintäpalkkio

Merkintäpalkkio tarkoittaa rahasto-osuuden ostamiseen liittyviä kuluja, jotka rahastoyhtiö perii säästäjältä. Merkintäpalkkio on kertaveloitus rahasto-osuuden merkitsemisestä omiin nimiin, eli siis rahastosijoituksen tekemisestä. Yleensä se on prosenttimäärä kuten 0-3 % merkityn rahasto-osuuden arvosta.

Vastaavasti rahastosta luopumisesta voidaan periä lunastuspalkkio.

Merkintäpalkkio termiä käytetään välillä myös kuvaamaan osakkeiden ostosta aiheutuvia kaupankäyntikuluja.


Osake

Osake on osuus yhtiön osakepääomasta. Osakepääoma jakautuu yhtä suuriin osakkeisiin. Osake tuottaa oikeuden yhtiön voitonjakoon, etuoikeuden uusmerkintään ja osallistumisoikeuden yhtiökokoukseen.

Osake on siis omistusosuus yrityksestä. Jos omistaa vaikkapa yhden Nokian osakkeen, omistaa pienen osan Nokiaa.

Pörssiyhtiöt maksavat osakkeenomistajille yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiön tilanteen salliessa osinkoa.


Osakeindeksi

Osakkeiden kurssikehitystä mittaava indeksi.

Osakeindeksi mittaa osakkeiden hintamuutoksia ja monet sijoitusrahastot vertaavat tuottoaan indekseihin.

Esimerkkejä indekseistä ovat Dow Jones Industrial Average -indeksi (30 suurta ja laajasti omistettua yhdysvaltalaista osaketta) ja OMX Helsinki 25 (Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta osaketta).


Osinko

Osinko on yrityksen omistajilleen jakama voitto-osuus.

Osinko maksetaan tavanomaisesti kerran vuodessa sen jälkeen, kun yhtiön tilinpäätös on vahvistettu. Mahdollisia ovat myös esimerkiksi puolivuotisosinko, kvartaaliosinko neljä kertaa vuodessa tai kuukausiosinko.


P/E -luku

P/E -luku eli voittokerroin on yksi osakesijoittajien tärkeimmistä ja eniten käytetyistä tunnusluvuista.

P/E-luku tulee sanoista Price per Earnings eli osakkeen hinta jaettuna osakekohtaisella tuloksella.

P/E-tunnusluku voidaan ajatella niin, että kuinka monta vuotta kestää, että yritys tuottaa voittoa siihen sijoitetun rahan verran.

Alhaisen P/E-luvun osakkeita kutsutaan toisinaan nimellä arvo-osake ja korkean P/E:n osakkeita vastaavasti nimellä kasvuosake. Korkea P/E-luku kertoo yleensä kovista kasvu- ja tulosodotuksista. Toisaalta se voi olla merkki myös huonosta tuloksesta.


Volatiliteetti

Tietyn arvopaperin, sijoitusrahaston tai markkinan herkkyys kurssivaihteluihin.

Volatiliteetti ilmoittaa rahoitusinstrumentin hintavaihtelun voimakkuuden tietyltä ajanjaksolta ja mittaa instrumentin hintavaihtelun epävarmuutta, eli riskiä.

Mitä korkeampi volatiliteetin arvo on, sitä voimakkaammin instrumentin hinta vaihtelee päivästä toiseen.

 

 

 

Hyödyllisiä linkkejä:

 

Sijoitustieto: sijoittajan sanasto

OP: sijoitustermit

Pörssisäätiö: osakesäästämisen sanasto

sijoittaja.fi

 

 

Avaamalla arvo-osuustilin Nordnettiin, saat käyttöösi superrahaston, joka on passiivinen indeksirahasto, josta ei peritä hallinnointi- tai merkintäpalkkioita ja jossa toimialakohtainen hajautus on automaattisesti hoidettu.

Huomasitko kuinka monta juuri oppimaasi sanaa oli käytetty yhdessä lauseessa 😉

*postaus sisältää affiliate-linkkejä

TERVETULOA MATKALLESI KUKKARON ROUVAKSI TAI HERRAKSI!

Jokainen meistä haluaisi olla oman kukkaronsa rouva tai herra. Tämä vaatii jonkin verran vaivannäköä, mutta määrätietoisilla askelilla voit päästä tavoitteeseesi.

Olipa tavoitteesi sitten lisätulojen hankinta, turhien menojen karsinta, puskurin kerryttäminen tai sijoittamisen aloittaminen, niin täältä löydät artikkelini kyseisistä aiheista.

Halusin koota juuri sinulle vinkit, joilla otat oman taloutesi hallintaan.

Tutustu ilmaiseksi kaikkiin blogipostauksiin tai katso kaupasta tuotteeni, joilla tehostat talouden hallintaasi.

Heidi Sipari

Olen kolmekymppinen Turun Yliopistosta valmistunut matemaatikko.  Työskentelen Taloushallinnon asiantuntijana ja sivutyökseni kirjoitan taloudesta. Tärkein työni on kuitenkin olla äiti kahdelle lapselle.

Blogin avulla saan toteutettua omia mielenkiinnon kohteitani, jotka liittyvät talouteen, säästämiseen, sijoittamiseen, lisätulojen hankintaan ja bloggaamiseen. Samalla kun opin itse uutta, toivon että voin opettaa sinullekin hyödyllisiä taitoja ja vinkkejä.

Seuraa blogia

Kukkaron rouva suosittelee:

Käyttämäni wordpress teema:

0 kommenttia

Kommentoi tähän mitä ajatuksia postaus herätti. Jos pidit artikkelista, niin jaa se muillekin sivusta tai alta löytyvistä some-jakopainikkeista, kiitos! <3

Pin It on Pinterest

Share This